Пречиствателни станции

Развитието в областа на съвременното строителство е насочено към решения създаващи удобство за крайните потребители. Умелото използване на природните елементи е негова основна грижа. Управлението на водните ресурси е важен елемент, свързан както с разширяване възможностите за използване на водата за питейни нужди, така и с изграждане на съоръжения предназначени за нейното пречистване.
Фирма EPUR – Белгия е лидер в производството на пречиствателни станции с петнадесетгодишен опит в областа. Продуктите й са разработени в множество модификации (от 5 до 2000 Еквивалент Жители.), с цел приспособяване към особеностите на всеки терен и нуждите на всеки потребител.
В основата си всяко едно съоръжение се състои от три основни части: бетонни или пластмасови вместимости, биореактор и компресор за подаване на въздух.
Произведенени съгласно изискванията на Директива 91/271/ЕЕС относно пречистване на отпадъчните води от населени места, продуктите на ЕPUR: BIOPLAST, BIOKIT, отговарят на изискванията за емисия фиксирани в европейските директиви СЕ 91/271 от 21.05.1991г., 98/15/СЕ от 27.02.1998г. и NF EN 12255 – 7, както и в регламентацията от 06.05.1996г.
По отношение на българското законодателство, те са регламентирани, съгласно изискванията на глава трета от Наредба №6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водните обекти, на база на брой еквивалентни жители в населени места или самостоятелни къщи.
Фирма “ТРИКОМ – В” ЕООД гр.Варна, официален представител на ЕPUR за България, предлага и извършва монтаж на тези съоръжения с уникално техническо решение и максимално усъвършенстван принцип на работа. За поддръжката им не е необходимо назначаването на вещо техническо лице. Почистват се на принципа на септичната яма веднъж на всеки две години. Единственият консуматив, които се нуждае от периодична подмяна е въздушния филтър на компресора. В зависимост от степента на замърсеност на въздуха в околната среда, замяната се извършва съгласно инструкцията за експлоатация.


Пречиствателни станции

Съставни части

А – модул за предварително пречистване и разпределение на отходните води;
В – биологичен реактор;
С – модул за окончателно разпределение на водите чрез вторична утайка;
D – вградена камера за контрол и взимане на проби;
Е - индикатор при необходимост от почистване;
F –компресор за въздух и визуална аларма;Пречиствателни станции 2

Основен принцип на действие

Всички изходни води от комплекса /къщата/ се отвеждат до първата вместимост – модул (А), където се осъществяват първите три етапа от пречистването: разделяне на водите; обезмасляване; предварително бактериално усвояване. По нататък, по гравитационен път водите се отправят към модул (В) състоящ се от биологичен реактор. В него се осъществяват следващите два етапа от пречистването: кислородно обогатяване; усвояване на вредните вещества от хранещите се с тях бактерии. Крайният етап се извършва в модул (С) и представлява окончателно разпределяне на изходните води чрез утайка на вторичната кал.
Така преработената вода е технически чиста с гарантирани показатели, покриващи наложените от Европейското законодателство норми.


Технически паспорти

Домашни филтърни системи виж тук
BIOPLAST 5 - 9 Е.Ж. - виж тук
BIOKIT 5 - 8 - 14 Е.Ж. - виж тук
BIOKIT 60 Е.Ж. - виж тук
BIOKIT 600 Е.Ж. - виж тук
EPUR - официална страница виж тук
Референции EPUR - виж тук


Ценoва листа на микро-пречиствателни станции от EPUR (Белгия)


1. Микро-пречиствателни станции с пластмасови вместимости
BIOPLAST 1-5 Е.Ж. - 5 600 лв.
BIOPLAST 6-9 Е.Ж. - 8 500 лв.

2.Микро-пречиствателни станции с бетонови вместимости
BIOKIT 05 Е.Ж. - 3 100 лв.
BIOKIT 08 Е.Ж. - 3 360 лв.
BIOKIT 14 Е.Ж. - 4 200 лв.
BIOKIT 20 Е.Ж. - 9 350 лв.
BIOKIT 30 Е.Ж. - 15 650 лв.
BIOKIT 40 Е.Ж. - 18 350 лв.
BIOKIT 50 Е.Ж. - 20 150 лв.

Всички пречиствателни станции, както и техните основни блокове отговарят на изискванията към отпадъчните води от Dаселените места, съгласно наредба № 6 от 09.11.2000 г., ДВ, бр.97/2000 г. и Европейския норматив NFEN 12255 – 7.

В цената не е включен транспорта и монтажа, при заявка те се уточняват допълнително.
В цената не е включено изграждането на бетоновите вместимости за станциите от серията BIOKIT.
Всички цени са без ДДС и са валидни до 31.12.2014 г.
Забележка: за станции с капацитет над 50 Е.Ж. до 2000 Е.Ж. - цена при конкретно запитване според нуждите на потребителя.

Пречиствателни станции 3